بازگشت

اراده ، مهارتهای سازمان یافته ، شروع کار جدید

استعداد هایی که باید به کار گرفته شوند

از نیروهای مافوق مدد بگیرید برای کاری که دیگران توانایی انجام آن را ندارند ولی شما به راحتی از عهده آن بر می آیید