بازگشت

موضوع قانونی به نتیجه می رسد

عبور از یک مرحله سخت و حساس

به نتیجه اعمال رسیدن .