بازگشت

تحمل مشکلات .

ترس از مسئله ای که اصلا وجود ندارد .

نگرش اشتباه .

برداشت نادرست از یک حرف یا اتفاق .