بازگشت

حس جاه طلبی و شهرت .

موفقیت مادی .

احساسات عاری از لطافت .

بی احترامی به احساسات دیگران .