بازگشت

اتفاق غیره منتظره .

سقوط از مقام .

فهمیدن یک جریان به طور ناگهانی .

ضربه ناگهانی .