بازگشت

خطرات پیش بینی نشده .

دوست را از دشمن تشخیص دهید .

دشمنان پنهان .

ضربه خوردن از طرف کسی که اصلا انتظارش را ندارید .