بازگشت

پاداش .

پیروزی در مسئولیت ها و تعهدات .

تغییر محل اقامت .

رسیدن به آرزوها .