بازگشت

ارتقاء شغل و جایگاه اجتماعی .

تشکیل خانواده .

شروع تجارت موفق .