بازگشت

شما برای موفقیت به یک نوع ابتکار عمل نیاز دارید .

قدرت انجام فعالیتهای شغلی و تجاری بزرگ .

تعیین هدف .