بازگشت

سرمایه گذاری .

مشارکت .

در کاری که انجام میدهید هنوز به خوبی جا نیفتاده اید منتظر نتایج خوبی باشید .

قدرت .

ثروت .