بازگشت

اختلاف و بگو مگو .

رقابت .

پیش رفتن اوضاع بر خلاف میل شما .

مشاجره .

موانع در کاری که انجام میدهید .

محاکمه .

مخالفت خانواده با ازدواج .