بازگشت

خبر خوب .

رسیدن به اهداف و آرزوها پس از گذشتن یک دوره رنج و سختی .

پیروزی پس از تلاش و زحمت .