بازگشت

یک تغییرسازنده در زمینه شغلی یا تحصیلی که مستلزم رقابت و مبارزه است . ( موفقیت در کنکور )

با تحمل مشکلات بر دشمن یا رقیب فائق می شوید