بازگشت

ثروت زیاد . ازدواج . پیشرفت.

به ثمر رسیدن استعدادهایتان نزدیک است

گاهی به معنی ولخرجی و عیاشی نیز می باشد .