بازگشت

مردی فعال و بی پروا مغرور و پر حرارت .

تغییر مکان .

جابجایی .