بازگشت

برای خانم ها :

بانویی خونگرم و معاشرتی ، مغرور و اصیل .

شخصی صاحب اختیار ثروتمند و موفق .

برای آقایان :

موفقیت در تعهدات و پیشرفت .

سخاوت و مهربانی .