بازگشت

دلسردی و بی میلی .

خستگی از محیط و اطراف .

نارضایتی از اطرافیان .

نادیده گرفتن نقاط مثبت زندگی .

داشتن توقع بیش از حد از دیگران .