بازگشت

آرزوها و نقشه های زیاد برای آینده .

خیال پردازی .

حساب کردن روی مسائلی که در واقعیت وجود ندارند .

فکر و خیالهای بیهوده .

نقش بر آب شدن رویاها .