بازگشت

یک جوان پر شور ، احساساتی و خیال پرداز .

پیغام  .

خبر یک تولد .

برای شخص جوان به معنی شخصیتی حساس با استعدادهای قوی هنری .