بازگشت

مردی جوان با وقار  وشاید کمی تنبل .

یک پیشنهاد خوب .

پیشنهاد ازدواج .

مردی با تمایلات نفسانی .

گاهی به معنی پیشنهاد از طرف جوانی حیله گر و نادرست که پیشنهاداتش باید دقیقا بررسی شود .