بازگشت

یک بانوی بلوند روشن با چشمان میشی .

همسر و مادری فداکار .

زنی با اراده که قادر است تصوراتش را به مرحله اجرا در آورد .

برایان آقایان به معنی :

رضایت و خوشبختی .

موفقیت در اجرای نقشه ها .