بازگشت

شخصتی پدرانه و حمایتگر آماده قبول مسئولیت .

شخصی که در امور اجتماعی ، خدمات انسانی یا روانشناسی فعالیت دارد .

مهارت در قانون و تجارت .