بازگشت

کشمکشهای درونی .

ناراحتی از مطابقت با شرایطی که آن را دوست ندارید .

مجبورید نظر  عده ای را جلب کنید .

ترس و نگرانی .