بازگشت

جدایی .

اشک .

غم .

یک بحران کلی از وضعیت .

ناسازگاری و مشاجره .