بازگشت

استراحت پس از یک دوره کشمکش .

از نگرانی بیرون آمدن .

رهایی از رنج .