بازگشت

شکست و ناکامی .

تحقیر بی انصافی و ظلم .

تهمت یا افترا .