بازگشت

محدودیت های ناشی از ترس  .

اسارت ناش یاز بی تصمیمی .

بیماری موقت .

افسوس خوردن برای یک اشتباه .