بازگشت

جوان شجاع و ماجراجو ، کمی لجباز ولی خوش نیت.

احساس یا اتفاق ناگهانی که سریع هم از بین می رود .

خروج از غم و اندوه .