بازگشت

بانویی تیز و زیرک .

زنی بیوه یا تنها که از دوری عزیزانش دلتنگ و غمزده است .

محرومیت .

متانت ، مهربانی توام با قاطعیت و قدری سخت گیری .