بازگشت

شخص با افکار و ایده های منطقی .

شخصی که برای مشورت در کار مناسب است .

کار دادگاهی که با موفقیت انجام می گیرد .