بازگشت

استعداد کنترل کردن دو موقعیت در آن واحد .

زنده دلی و امیدواری .

تسلط بر انجام دو یا چند کار مختلف که جنبه های موفقیت آمیز بهمراه دارد .