بازگشت

موفقیت از طریق تلاش و کوشش .

موفقیتی که مستلزم تایید و تصویب دیگران باشد .

انجام مرحله اولیه کار و مذاکره برای مراحل بعدی .