بازگشت

بی خانمانی و فقر .

تنهایی رنج آور .

تنگناهای عاطفی .