بازگشت

گشایش در کارها .

دیگران را از منافع خویش بهره مند ساختن .

اقدامات نیکوکارانه .