بازگشت

مردی مسئولیت پذیر ، زحمتکش و صبور .

شخصیتی آرام و قابل اعتماد  و مهربان .

مذاکره در مورد یک موضوع مهم مالی .