بازگشت

شخصیت غنی و توانگر با استعدادهای مالی و اقتصادی .

یک تاجر بالیاقت و باهوش .

قابلیت اعتماد و اعتبار .

موفقیت های مالی و اقتصادی .

آشنایی و مهارت در امور مالی ، تجاری و ریاضیات .