بازگشت

غلبه بر خواسته های غیر معقول

موفق می شوید عشق یا وفاداریتان را به شخصی

ثابت کنید.

شجاعت و قدرت بزرگ در کنترول مسائل خیلی

سخت.